Nieuw GLB 2023

5 juli 2022

In 2023 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Het doel ervan is samen de landbouw verduurzamen door toekomstbestendig boeren sterker te belonen. Wat gaat er precies veranderen en hoe kunnen agrariërs zich daar nu al op voorbereiden?

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie gaat terug tot 1957. Het werd opgesteld om boeren een redelijk inkomen te bieden en consumenten te verzekeren van voldoende voedsel. Vandaag de dag zijn dat nog steeds belangrijke waarden in het GLB. Elke zeven jaar wordt het GLB opnieuw bekeken en waar nodig aangepast. Het vorige GLB liep tot en met 2020. De Europese Commissie heeft in 2018 voorstellen gedaan voor een nieuw GLB voor de periode 2021-2027. Omdat de besluitvorming in Europa over de nieuwe voorstellen is vertraagd, is eind 2020 besloten dat er een overgangsperiode komt voor 2021 en 2022 en het nieuwe GLB per 2023 ingaat. Volgend jaar dus.

Farm to Fork

In 2021 nam het Europees Parlement de Farm to Fork-strategie aan als uitgangspunt voor het nieuwe GLB. Deze strategie is een belangrijk onderdeel van de Green Deal van de EU, die de doelstelling heeft om de Europese Unie klimaatneutraal te maken tegen 2050. Ambities uit de Farm to Fork-strategie zijn: voor 2030 moet 25% van de landbouw biologisch zijn, het pesticiden-gebruik moet gehalveerd zijn, voedsel moet duurzaam en betaalbaar geproduceerd worden, het welzijn van de dieren moet veel beter zijn.

Wat verandert er?

Het nieuwe GLB bevat dus meer ambities op het gebied van natuur, klimaat en milieu. Nederland richt zich op deze uitdagingen en zet in op kennis, innovatie, investering, netwerken en samenwerken. De grootste verandering is de opbouw van de uitkering. Die bestaat nu uit een basispremie en een premie voor vergroening of het houden van graasdieren. De basispremie wordt een stuk minder. Zo komt er meer budget vrij voor subsidies voor agrarisch ondernemers die investeren in ecologische regelingen. Bij dit ‘toekomstbestendig boeren’ speelt het belonen van boeren die naast het produceren van voedsel nog een extra inspanning leveren op het gebied van natuur, klimaat en milieu een belangrijke rol.

 Wat dit betekent voor agrariërs?

Om aan de voorwaarden voor het nieuwe GLB te voldoen worden extra inspanningen van de agrarische sector verlangd. Agrariërs gaan betaald krijgen voor de doelen die ze behalen op basis van keuzes in de Eco-regeling. De eco-activiteiten zijn gericht op vijf doelen, te weten: het verbeteren van biodiversiteit, bodem en lucht, klimaat, landschap en water. Voor 2023 is het mogelijk een keuze te maken uit 21 eco-activiteiten. Elke activiteit staat voor een aantal te behalen punten. Op alle vijf de doelen moeten voldoende punten gescoord worden om mee te doen aan de eco-regeling. Voorbeelden van eco-activiteiten zijn het vroeg oogsten van een rooigewas, méér weidegang voor melkkoeien, een bufferstrook met kruiden langs het perceel.

Simulatietool

Vanaf 1 juli start de simulatietool waar agrariërs alvast kunnen proeven van hetgeen hun te wachten staat de komende jaren. En ze krijgen er een idee van de verschillende eco-activiteiten waaraan ze op het eigen bedrijf deel kunnen nemen. Uit de eerste evaluatie die mogelijk in 2025 plaatsvindt, zal blijken of het nieuwe GLB de gewenste effecten heeft op een toekomstbestendige en innovatieve landbouw in balans met natuur, milieu en klimaat.

 

Ander nieuws

November 2022

16 november 2022

Landbouwbeurs Leeuwarden - 7, 8 en 9 december

11 november 2022

Huisshow GroeNoord Goor - 1, 2 en 3 december 2022

Oktober 2022

27 oktober 2022

GroeNoord en Hogervorst gaan samenwerken op het gebied van Mazzotti

26 oktober 2022

Wij zijn aanwezig bij de Promotiedagen 2022

Augustus 2022

24 augustus 2022

AgroTechniek en GroenTechniek Holland 2022 - 14 t/m 17 september

Alle nieuwsberichten